Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc

Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc

8 Khoa:
1. Khoa Tiếng Anh
2. Khoa Tiếng Pháp
3. Khoa Tiếng Nga
4. Khoa Tiếng Trung
5. Khoa Nhật - Hàn – Thái
6. Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
7. Khoa Quốc tế học
8. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
 
8 Phòng chức năng:
1. Phòng Tổ chức - Hành chính
2. Phòng Đào tạo
3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
4. Phòng Cơ sở Vật chất
5. Phòng Công tác Sinh viên
6. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
7. Phòng Thanh tra – Pháp chế
8. Phòng Kế hoạch – Tài chính
 
5 Trung tâm:
1. Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng
3. Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ - Văn hóa
2. Trung tâm Dịch thuật
4. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp
5. Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ  
 
1 Tổ trực thuộc: Tổ Thư viện.