Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

TT Nội dung Thời gian triển khai Đơn vị chỉ đạo Đơn vị thực hiện
1 Thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) và Ban thư ký HĐTS, Ban chỉ đạo tuyển sinh Tháng 01/2024 Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo
2 Thành lập Ban TT & TVTS, Tổ TVTS đại học 2024 Tháng 02/2024 HĐTS Phòng Đào tạo
3 Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2024 Tháng 01/2024 HĐTS Ban thư ký
4 Xây dựng kế hoạch tư vấn tuyển sinh (trực tiếp hoặc trực tuyến) Tháng 02/2024 Ban TVTS Phòng Đào tạo
5 Xây dựng và công bố Đề án tuyển sinh 2024 Tháng 03/2024 HĐTS Ban thư ký
6 Đăng thông tin tuyển sinh trên website Tháng 02/2024 HĐTS Ban thư ký
7 Triển khai tư vấn tuyển sinh tại các trường, địa phương Theo kế hoạch chung của Đại học Đà Nẵng Ban TVTS Phòng Đào tạo
8 Thành lập Tổ kiểm dò hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Đề án của trường, Học bạ, Năng lực ĐHQG TPHCM Tháng 03/2024 HĐTS Phòng CTSV
9 Nhận hồ sơ xét tuyển theo đề án của Trường Đại học Ngoại ngữ Theo kế hoạch chung của Đại học Đà Nẵng HĐTS Phòng CTSV
10 Kiểm dò hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Đề án của trường, Học bạ, Năng lực ĐHQG TPHCM Dự kiến tháng 5/2024 HĐTS Phòng CTSV
11 Công bố kết quả hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Đề án của trường, Học bạ, Năng lực ĐHQG TPHCM Dự kiến tháng 6/2024 HĐTS Ban thư ký
12 Tổ chức xét tuyển theo kết quả  kỳ thi THPT 2022 Theo kế hoạch chung của Đại học Đà Nẵng HĐTS Ban thư ký
13 Tổ chức xét tuyển thẳng, cập nhập danh sách trúng tuyển và gửi kết quả xét tuyển thẳng về cho Đại học Đà Nẵng Dự kiến tháng 6/2024 HĐTS Ban thư ký
14 Họp HĐTS: điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của Trường. Dự kiến tháng 7/2024 HĐTS Ban thư ký
15 Thí sinh xác nhận nhập học Dự kiến tháng 8/2024 HĐTS Ban thư ký
16 Thành lập Ban chỉ đạo nhập học Dự kiến tháng 8/2024 HĐTS Phòng CTSV
17 Xây dựng kế hoạch nhập học Dự kiến tháng 8/2024 HĐTS Phòng CTSV
18 Sinh viên trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học Dự kiến tháng 8/2024 HĐTS Ban chỉ đạo nhập học
19 Thực hiện xét chuyên ngành Dự kiến tháng 9/2024 HĐ xét chuyên ngành Phòng Đào tạo
20 Hậu kiểm Dự kiến tháng 9+10/2024 HĐTS Phòng CTSV
21 Báo cáo công tác tuyển sinh Tháng 12/2024 HĐTS Ban thư ký